Opodo logo
Opodo logo

Eu­ro­pe­isk reisebyrågigant til Nor­ge

Opodo, Eu­ro­pas nest stør­ste onlinereisebyrå lan­ser­te i går egen hjem­me­si­de i Nor­ge. I 2007 solg­te Opodo rei­ser for 1,3 mil­li­ar­der euro.

Publisert

Bru­ker­venn­lig tek­no­lo­gi og kun­de­ser­vi­ce på alle mar­ke­der har på få år gjort Opodo til det nest stør­ste on­line rei­se­by­rå­et i Eu­ro­pa.

Gode priser

I Nor­ge er må­let med hjem­me­si­den www.opodo.no å kun­ne til­by rei­sen­de de bes­te pri­se­ne på fly­bil­let­ter, ho­tell og bil­ut­leie over hele ver­den.

Travellink

- Opodo er et av de stør­ste og velrenommerte onlinereisebyråer i Eu­ro­pa. Og nord­menn som job­ber el­ler stu­de­rer i ut­lan­det be­stil­ler ofte sine rei­ser gjen­nom sel­ska­pet, sier Hen­rik Hum­mel, Dag­lig le­der i Travellink Nor­ge.

Travellink re­pre­sen­te­rer Opodo i Skan­di­na­via. For Travellink vil lan­se­rin­gen av hjem­me­si­den med­vir­ke til yterligere vekst. Travellink er per i dag Nor­dens stør­ste olinereisebyrå og solg­te rei­ser for over en mil­li­ard kro­ner i 2007.

Hjem­me­si­der i Sve­ri­ge og Dan­mark ble lan­sert sam­ti­dig.