Hygiene_Oppvaskbenk
Hygiene_Oppvaskbenk

De viktigste rutinene

De viktigste rutinene for vask og renhold avhenger av fire faktorer: • tid, • temperatur, • mekanisk påvirkning og • kjemisk påvirkning.  

Publisert

Det sier Steinar Stensson, salgssjef Kompetanse og utvikling i Lilleborg Profesjonell. - Vaskemidlene sørger for den kjemiske påvirkningen. Deres oppgave er hovedsakelig å løsne smusset fra overflaten, som skjer sammen med vann. Den tid vi har til rådighet, temperatur på vannet og mekanisk påvirkning er med på å bestemme resultatet. F.eks. i en oppvaskmaskin er det kort tid, liten mekanisk virkning; derfor kreves det høy temperatur og kraftig alkalisk vaskemiddel for å oppnå et godt resultat.

Vaskeprosessen

Vaskeprosessen for utstyr som er i direkte kontakt med næringsmidler:

1. Vask

2. Skylling

3. Desinfeksjon (termisk eller kjemisk)

4. Skylling

5. Tørking

- 1, 2 og 5 utføres mellom ulike arbeidsoppgaver, mens 3 og 4 ofte utføres ved arbeidstidens slutt.

Desinfeksjon

- Hva må desinfiseres?

- Overflater som kommer i direkte kontakt med rå- og ferdigvarer, det vil si lett bedervelige produkter: arbeidsredskaper, arbeidsutstyr og servise, skal gis en sikker desinfeksjon. Desinfeksjon skal alltid skje etter vask, og alle vaske- og desinfeksjonsmidler skal skylles bort med vann som holder drikkevannskvalitet.

Termisk desinfeksjon skjer ved hjelp av vann som holder høy temperatur, det vil si minimum 75°C på flaten som skal desinfiseres. Da drepes de fleste bakteriene. Regelen er: Alt utstyr som skal vaskes og som kan demonteres skal i oppvaskmaskinen. Unntaksvis anbefaler vi vask med 75°C på alt utstyr som tåler vann, der lokaler og utstyr et tilpasset metoden. Ulempen kan være at smuss forstøves, bindes i økende luftfuktighet. Dette kan føre til at rengjort utstyr og flater ubevisst blir reinfisert.

Der 75°C vann ikke kan benyttes av ulike årsaker, må et passende desinfeksjonsmiddel benyttes til kjemisk desinfeksjon. Virketiden for desinfeksjonsmidlet må overholdes for at resultatet skal bli tilfredsstillende. Etterpå skal det skylles med vann som holder

drikkevannskvalitet. En god vask og skyll sammen med lufttørking, reduserer også bakterieantallet bra.

Renholdsprogram

- Viktig med god lufttørking etter rengjøring, desinfeksjon og skyll. Alt renhold bør baseres på et skreddersydd renholdsprogram tilpasset virksomheten. Det er viktig i forhold til å strukturere renholdet. Programmet tar utgangspunkt i

• objekt og materiale,

• frekvens (hyppighet),

• vaskemidler og

• metoder.

- Det er alltid verdt å lage og bruke sjekklister, som gir sikkerhet for at renholdet er utført, samt en dokumentasjon overfor for eksempel myndigheter. Vi har erfaring for at brukerinformasjon er mer forklarende for dem som skal bruke vaskemidlet, enn HMS-datablad. Informasjonen må være tilstrekkelig til at brukeren kan treffe nødvendige tiltak for at kjemikaliene blir håndtert på en forsvarlig måte.

Merking

- Hva med merkepliktige vaskemidler?

- Etiketten må, i henhold til forskrift og TKVDN*), inneholde:

• Handelsnavn og produsent eller importør innen EØS

• Merkepliktige ingredienser

• Bruksområde

• Doseringsmengde

• Faresymbol med farebetegnelse

• Advarselssetninger (RS-setninger)

Dette er viktig å være klar over:

• Et produkt merkes etter bestemte regler ut ifra innholdet av

klassifiseringspliktige råstoffer.

• Ikke krav til merking av produkter som ikke inneholder merkepliktige

stoffer.

• Alle "farlige" kjemikalier skal merkes.

• Grensene varierer med fareklassen. Dersom ulike fareklasser er representert, merkes produktet etter utregninger som tar både fareklasse og mengde i betraktning.

• Et produkt kan ha både brannfare- og helsefaremerking.

Verneutstyr - I gitte renholdssituasjoner er det påkrevd med verneutstyr, som oftest:

• Briller

• Ansiktsvern/-maske

• Hansker

• Verneklær

Veiledning finnes normalt på vaskemidlets etikett, brukerinformasjon eller HMS-datablad.

Tommelfingerregel: Bruk verneutstyr når pH (surhetsgrad) er 2 eller lavere og 12 eller høyere.

Renhold av oppvaskmaskin

Et godt og daglig renhold av oppvaskmaskinen er påkrevd for å oppnå et godt vaskeresultat.

- Viktig rutiner når maskinen rengjøres:

1. Slå av maskinen.

2. Tøm maskinen.

3. Rengjør:

• filtre og avløp

• vaskearmer

• gardiner

4. Rengjør:

• innvendig,

• utvendig og

• arbeidsområder

5. Sjekk for kalkbelegg og smussavleiring.

6. La maskinen stå åpen for lufting.

Kritisk punkt

- Oppvaskmaskinen benyttes mange ganger daglig og utgjør et betydelig kritisk punkt. Foruten at det daglige vedlikeholde må utføres, må maskinens temperatur leses av daglig og minst måles/registres en gang i uka, understreker Steinar Stensson.

*) TKVDN = Teknisk Komité for vaske- og desinfeksjonsmidler

S-setninger = sikkerhetssetninger

R-setninger = risikosetninger)