Du er her

Økologisk møtearena

Statens landbruksforvaltning (SLF) har fått i oppdrag av Landbruks- og matdepartementet (LMD) å etablere en faglig møtearena for økologisk produksjon og forbruk.
Av ct_admin
Publisert 13.07.2007 07:20

Formålet med møtearenaen er å skape et nettverk og bidra til nærings- og forretningsutvikling innenfor økologisk produksjon, omsetning og forbruk. Slik skal regjeringens målsetning om 15 % økologisk produksjon og omsetting innen 2015 nås, skriver Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

 

Tre hovedstrategier

I LMDs strategi for næringsutvikling 2007-2009, "Ta landet i bruk", er det for området økologisk landbruk lagt tre hovedstrategier til grunn:

 

• Bidra til at arbeidet med å utvikle økologisk matproduksjon der forbruk forankres i flere sektorer enn landbrukssektoren

• Bidra til markedsutvikling og økt forbruk av økologiske matvarer i privat og offentlig sektor

• Legge grunnlag for at størst mulig andel av forbruket av økologiske matvarer kan fylles med norsk produksjon

 

Representantene 

Møtearenaen skal ha representanter fra myndigheter, virkemiddelapparat, næringsorganisasjoner og sentrale verdikjedeaktører. Følgende er invitert til å delta:

• Mattilsynet

• Fylkesmannsembetene (en fellesrepresentant)

• Norges Forskningsråd

• Innovasjon Norge

• Norges Bondelag

• Norsk Bonde- og Småbrukarlag

• Oikos - økologisk landslag

• Debio

• Matvarekjedene: Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjons / COOP

• Næringsmiddelbedriftenes landsforening / Kjøttindustriens fellesforening

• Norsk Landbrukssamvirke

• Storhusholdning v/ Helse Øst

• Næringsaktør økologiske varer v/ Kolonihagen Abonnement AS

 

"